Addon

 
TẠO RA THỰC TẾ TẬP THỂ XYZ QUA ADDON MINECRAFT 
Entity.spawnAddon (crds.x, crds.y, crds.z, "addon name: id thực thể");
: Áp dụng cho lõi bên trong 
Ko thể cho chân trời