Addon

 
TẠO RA THỰC TẾ TẬP THỂ XYZ QUA ADDON MINECRAFT 
Entity.spawnAddon (crds.x, crds.y, crds.z, "addon tên: id thực thể");
:​​​​​​​​​​​​​​​​​​Áp dụng cho inner core 
Ko thể cho horizon